Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 28/03/2012

Ģenerālprokuratūra pabeigusi pārbaudi par SIA „Rīgas Jahtu centrs „Andrejosta”” privatizāciju

Ģenerālprokuratūrā šā gada 27.martā pabeigta pārbaude par zemesgabalu Eksporta ielā b/n, Rīgā privatizācijas likumību SIA „Rīgas Jahtu centrs „Andrejosta””. Prokurore norāda, ka likumu pārkāpumi privatizācijas gaitā netika konstatēti.

Pārbaudes gaitā nav konstatēts, ka starp apbūvētiem zemes gabaliem ir tādi, kas atzīstami par neapbūvētiem un nodoti privatizācijai pretēji likumā noteiktajai kārtībai. Uz privatizējamiem zemes gabaliem neatrodas tādas būves kā peldošās piestātnes, bet saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem uz Andrejostas akvatorijam pieguļošās zemes, kas konkrētajā gadījumā ir privatizējamā zeme, atrodas būves - piestātnes līnijas, kas nodotas ekspluatācijā pirms zemes gabalu privatizācijas. Visu ēku un būvju īpašuma tiesības bija nostiprinātas zemesgrāmatā pirms apbūvētā zemes gabala nodošanas privatizācijai. Līdz ar to pārbaudes gaitā nav apstiprinājies, ka lietošanas mērķis privatizējamiem zemes gabaliem bija noteikts, pamatojoties tikai uz blakus esošā zemes gabala atrodošo būvju lietošanas veida.

 Privatizējamo zemes gabalu lietošanas mērķus, kuru atbilstību apšaubīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, kas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu ir kompetenta iestāde pieņemt lēmumu, ir noteikusi un 2011.gadā izmainījusi atbilstoši tajā laikā spēkā esošajiem noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”..

Pārbaudes rezultātā nav konstatēts pamats valsts zemes pirkuma līgumu apstrīdēšanai tiesā. Tā kā likums „Par ostām” paredz Ministru kabineta tiesības noteikt ostu robežas (teritoriju palielinot un samazinot) un Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas gaita neietekmē to spēkā esamību, pamats pieteikuma iesniegšanai Satversmes tiesā par Noteikumu par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu neatbilstību likumam nav konstatēts.

Atpakaļ

INFORMĀCIJA