Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 14/03/2012

Plānotas būtiskas izmaiņas starptautiskajās prasībās naudas atmazgāšanas novēršanā un apkarošanā

2012. gada februārī starptautiskā organizācija Financial Action Task Force (FATF) apstiprināja jaunus starptautiskos standartus cīņai ar naudas atmazgāšanu, kā arī terorisma un proliferācijas (masu iznīcināšanas ieroču nelikumīgas izplatīšanas finansēšanu) finansēšanu. 

FATF tika izveidota 1989. gadā un tika pilnvarota noteikt standartus un sekmēt to ievērošanu uzraudzības un citās jomās, lai cīnītos ar naudas atmazgāšanu, terorisma un proliferācijas finansēšanu un citiem starptautiskās finanšu sistēmas stabilitātes apdraudējumiem. 

FATF standarti rekomendāciju formā nosaka valstīm nacionālajā līmenī nolūkā noteikt striktus pasākumus, t.sk.:

  • identificēt riskus un realizēt pasākumus finanšu un citu sektoru stabilitātes nodrošināšanai;
  • kompetentām iestādēm (tiesību aizsardzības, uzraudzības un citām) noteikt atbilstošas pilnvaras un atbildību;
  • stiprināt caurspīdību patiesā labuma guvēju noskaidrošanā;
  • veicināt starptautisko sadarbību.

Vēsturiski FATF standarti attīstījušies sekojoši:

  • 1990. gadā tika izdotas FATF 40 rekomendācijas, lai cīnītos ar narkotiku nelikumīgā apritē iegūtās naudas iepludināšanu finanšu sistēmās;
  • 1996. gadā 40 rekomendāciju prasības pirmo reizi tika pārskatītas, lai sekmīgāk cīnītos ar jaunākajām naudas atmazgāšanas tipoloģijām;
  • 2001. gada oktobrī papildus tika izstrādātas astoņas rekomendācijas (vēlāk to skaits tika pielīdzināts līdz deviņām), lai cīnītos ar terorisma finansēšanu;
  • 2003. gadā FATF rekomendācijas tika otrreiz pārskatītas un to ieviešanas procesi notika vairāk kā 180 valstīs.

Līdz ar to FATF rekomendācijas ir noteiktas kā starptautiskie standarti naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un apkarošanai. Šobrīd FATF ir paplašinājusi valstīs ieviešanu prasību jomu, to attiecinot arī uz proliferāciju.

FATF dalībvalstīm un stila reģionālo organizāciju (piemēram, Eiropas Padomes Moneyval komitejas, kuras dalībniece ir arī Latvija) dalībvalstīm minēto standartu ieviešana ir obligāta un to ieviešanas līmenis tiek regulāri savstarpēji izvērtēts pēc izstrādātas metodoloģijas.

Jānorāda, ka Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēma (normatīvā bāze, institucionālā sistēma un tās darbības rezultāti) kopš 1998. gada ir starptautiski izvērtēta četras reizes – 2002., 2004., 2006. un 2001./2012. gadā. 

Kopš 2008. gada augusta Latvijā ir spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, kurā iekļautas arī ar FATF standartiem saskaņotās Eiropas Savienības 2005. gada direktīva 2005/60/EEK. 

Paredzams, ka 2012. – 2013. gadā Eiropas Savienība sagatavos un pieņems pēc kārtas jau ceturto direktīvu vai cita veida normatīvo aktu naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas jomās. 

Līdz ar to arī Latvijai būs pienākums turpmākajos divos gados ieviest minētajā likumā jaunos standartus un Eiropas Savienības izdotā normatīvā akta jaunās prasības, lai līdz ar citām valstīm sadarbotos finanšu sistēmu integritātes nodrošināšanā.

Sīkāka informācija: www.fatf-gafi.org   

Atpakaļ

INFORMĀCIJA