Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 02/09/2013

Komentāri par Nacionālās ziņu aģentūras LETA 2013.gada 28.augusta publikāciju „Asociācija pauž aizdomas par negodīgu Prokuratūras automašīnu iepirkumu”

  

1.    Atklātā konkursa Nr.Prokuratūra 2013/053 „Jaunu pasažieru automobiļu iegāde” komisija kritērijus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai izvēlējās atbilstoši Publisko iepirkumu likuma [1] un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojumiem [2], kas nosaka: rīkojot autotransporta līdzekļu iepirkumu, pasūtītājs ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un šai nolūkā izvērtē vismaz: enerģijas patēriņu unoglekļa dioksīda (CO2), slāpekļa oksīdu (NOx) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu, nosakot tehniskajās specifikācijās kā minimālās prasības un/vai kā vērtēšanas kritērijussaimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai. Atbilstoši IUB skaidrojumiem [3] pasūtītājs ir tiesīgs tehniskajā specifikācijā papildus noteikt maksimāli pieļaujamo emisiju apjomu.

2.    Punktu piešķiršanai par enerģijas patēriņa, CO2, NOx un PM emisiju apjomu iepirkuma komisija piemēroja elementāru formulu:zemākais rādītājs attiecināts pret vērtējamo rādītāju un reizināts ar maksimāli piešķiramo punktu skaitu, ko izmanto lielākā daļa pasūtītāju, jo šāda matemātiska formula visobjektīvāk ļauj noteikt piešķiramo punktu skaitu.

3.  Nosakot enerģijas patēriņu, CO2, NOx un PM emisiju apjomu kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijus, pasūtītājs ir ņēmis vērā Eiropas Savienības direktīvas [4] mērķi: sekmēt un stimulēt videi draudzīgu un energoefektīvu transportlīdzekļu tirgu, un IUB nostādni: veicināt CO2, piesārņotāju emisiju apjomu un enerģijas patēriņu samazināšanu. Tā kā globālo sasilšanu visbūtiskāk ietekmē tieši CO2 (55-70%), tad pasūtītājs tā emisiju apmēra novērtēšanai piešķīris vislielāko punktu skaitu – 20 punkti.

4.    Tehniskajās specifikācijās noteiktie maksimāli pieļaujamie emisiju apjomi: (NOx un PM – vismaz EURO 5 un CO2 - D klases automobiļiem ne vairāk kā 150 g/km un daudzfunkciju automobilim – ne vairāk kā 220 g/km) nav vērsti uz konkrētu marku automobiļu (piegādātāju) izvēli, jo iepirkuma komisija ir veikusi rūpīgu tirgus izpēti un tehniskajās specifikācijās noteiktajiem minētajiem rādītājiem atbilst ne mazāk kā 3 - 5 pretendenti.

5.    Iepirkuma komisija noteikusi kritērijus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 1.punktu [5]. Likums nenosaka, ka pasūtītājam obligāti jāpiemēro visi likumā uzskaitītie faktori. Šajā iepirkumā komisija vienojās piešķirt prioritāti nevis cenai (40 punkti), kā tas visbiežāk notiek praksē, bet ekonomiskam un ekoloģiskam automobilim (par degvielas patēriņu un piesārņotāju emisijām kopā 55 punkti). Piedāvāto automobiļu tehnisko priekšrocību (papildaprīkojuma) novērtējumam piešķirti tikai 5 punkti. Noteiktie kritēriji punktu piešķiršanai nav pretrunā ar likumā noteikto.

6.    Iepirkuma komisija nav izvēlējusies iekļaut vērtēšanas kritērijos: apkopju izmaksas, piegādes termiņus, garantijas termiņus šādu apsvērumu dēļ:

1)        Saskaņā ar IUB ieteikumiem [6], izvēloties saimnieciski visizdevīgāko kritēriju piedāvājumu izvērtēšanai, tādus rādītājus kā garantijas termiņš un izpildes termiņš – jāizmanto pārdomāti, pasūtītājam pašam jāizvērtē – vai konkrētā gadījumā punktu piešķiršana par minētajiem kritērijiem būs objektīva un lietderīga.

2)        Kā liecina citu iestāžu iepirkumi, parasti kritērijos tiek iekļautas tehnisko apkopju izmaksas automobiļa darbmūžā (200 000 km). Ņemot vērā, ka konkursā var piedalīties un iesniegt piedāvājumus 3 - 5 pretendenti,tad var tikt piedāvāti atšķirīgu ražotāju automobiļi, kuriem tehnisko apkopju veikšanai (biežumam) var būt atšķirīgi kritēriji. Punktu piešķiršana par paša pretendenta aprēķinātajām izmaksām rada pasūtītājam risku, ka izmaksu apjoms var tikt norādīts nepamatoti zems, lai iegūtu lielāku punktu skaitu. Tieši šo apsvērumu dēļ pretendentu norādīto apkopju „paredzamo” izmaksu vērtēšana, piešķirot punktus, nevar būt objektīva un lietderīga pasūtītājam.

3)        Piegādes termiņi:iepirkuma komisija uzskata, ka no 3.oktobra (tiks iesniegti piedāvājumi) līdz 2013.gada līdz 21.decembrim (piegādes termiņš) ir pārāk īss laika posms un ievērojami saīsināt piegādes termiņu praktiski nav iespējams. Pasūtītājs nav noteicis punktu piešķiršanu par piegādes termiņa saīsināšanu, jo tam nav būtiskas nozīmes, vai piegāde būs pāris dienu agrāk vai vēlāk par noteikto datumu.

4)        Garantijas termiņi: tirgus izpētes rezultātā iepirkuma komisija ieguva pietiekošu informāciju, ka pārsvarā visi piegādātāji var nodrošināt trīs gadu vispārējo garantiju D klases automobiļiem. Papildu garantijas pieprasīšana rada pasūtītājam risku, ka piedāvājums tiks sadārdzināts. Tāpēc pasūtītājs nav uzskatījis par nepieciešamu piešķirt papildus punktus par piedāvātu ilgāku garantijas periodu. Minimālo garantijas termiņu - 24 mēnešus pasūtītājs noteicis 8/9 vietīgam automobilim, jo iepirkuma komisijas rīcībā nebija pietiekošas informācijas par iespējamo garantijas nodrošinājumu šādam auto.

7.    Saimnieciskais izdevīgums: piezīme, ka dažādi tehniskie rādītāji (tātad: degvielas patēriņš pilsētā, CO2, NOx, PM un enerģijas rādītājs) „vispār nekādi nav saistīti ne ar saimniekošanu, ne izdevīgumu…” , liek secināt, ka Auto asociācija neatbalsta nedz ekonomiska automobiļa izmantošanu (kas pasūtītājam ir izdevīgi), nedz „Zaļo” iepirkumu – videi draudzīgu un energoefektīvu autotransporta izmantošanu. (saimniekojot ar šādiem automobiļiem labumu gūst visa sabiedrība). Izvēloties piedāvājumu vērtēšanas kritērijus, to nozīmīgumu, īpatsvaru un skaitliskās vērtības, iepirkuma komisija vadījās no IUB semināra materiālos norādītām problēmām automobiļu iepirkumos [7] („Iepirkuma procedūru nolikumos netiek ietverti visi izvērtējamie ietekmes uz enerģētiku un vidi faktori. Piedāvājumu vērtēšanā tiem tiek piešķirts maznozīmīgs īpatsvars, kas neļauj sasniegt normatīvā regulējuma mērķi”). Pasūtītājs iekļāva videi draudzīgas prasības un noteicis to novērtēšanu punktos, uzskatot tos par būtiskiem kritērijiem. Tā kā degvielas patēriņš ir būtisks automobiļa ekonomiskuma rādītājs, tad iepirkuma komisija degvielas patēriņa novērtēšanai noteica salīdzinoši augstu punktu skaitu (15 punktus).

8.    Par atsevišķām tehniskām prasībām: komisija iekļāva kritēriju „Interjera apgaismojuma palēnināta izdzišana” papildu 0,5 punkta piešķiršanai daudzfunkciju automobilim, jo pasūtītājs uzskata minēto prasību par nepieciešamu. „Biksenona lukturi un LED gaismas” – komisija uzskata šo prasību iekļaut prasību kā obligātu, jo, ņemot vērā ceļu stāvokli Latvijā, minētais aprīkojums rada papildu drošību, īpaši diennakts tumšajā laikā.

9.    Par Auto asociācijas klasifikatora izmantošanu: no rakstā minētā var secināt, ka pasūtītājam tehniskajās prasībās būtu pietiekami noteikt klasifikatorā [8] norādīto informāciju: 1) klasi, 2) kopējo garumu mm, 3) riteņu bāzi mm, 4)virsbūves tipu un 5) dzinēja tipu un jaudu. Nekāda cita informācija, ko pasūtītājs varētu izmantot tehniskās specifikācijas sagatavošanai, klasifikatorā nav dota. Jāpiebilst, ka transportlīdzekļu iedalījums kategorijās ir noteikts tikai MK noteikumos [9], neviens normatīvs akts nenosaka Auto asociācijas klasifikatora obligātu izmantošanu. Tirgus izpēte liecina, ka neviens pasūtītājs nav sagatavojis tehniskās specifikācijas automobiļu iegādei, izmantojot tikai Auto asociācijas klasifikatorā norādītos tehniskos rādītājus. Pēc tādām tehniskajām specifikācijām pasūtītājam paredzamās līgumcenas ietvaros nebūtu iespējams iegādāties vēlamo automobili. Saskaņā ar Auto asociācijas pausto izriet, ka papildus norādītie tehniskie parametri ierobežos pretendentu loku. Pasūtītājs noteicis tehniskās prasības atbilstoši tirgus situācijai un finansiālām iespējām, pirms tam veicot rūpīgu tirgus izpēti. Jāpiebilst, ka Auto asociācijas semināra materiālos [10] ir ieteikumi pasūtītājiem izvēlēties pasaules mēroga apjoma automobiļu markas; komunicēt ar auto tirgotājiem; noskaidrot vajadzības: ekoloģiska, ekonomiska, reprezentatīva u.c. Iepirkuma komisija, sagatavojot tehnisko specifikāciju, minēto ir ņēmusi vērā.

10.    Par daudzfunkciju automobili: ņemot vērā iestādes specifiku, pasūtītājam būtu nepieciešams iegādāties 9 vietīgu automobili, taču tirgus izpētes rezultātā komisija noskaidroja, ka nav daudz auto tirgotāju, kuri šādu auto varētu piedāvāt, tāpēc komisija noteica 8 vietas kā minimālo prasību un dodot iespēju piedalīties iepirkumā piegādātājam, kurš varētu piedāvāt 9 vietīgu daudzfunkciju automobili. Par papildus piedāvājumu noteiktais punktu skaits nav ievērojams – 2 punkti. Minētās prasības paplašina piegādātāju loku.

11.    Par pasūtītāja tehnisko prasību apjomu: nedz Publisko iepirkumu likums, nedz citi normatīvie akti nereglamentē – cik lielam ir jābūt pretendentu skaitam, lai tas būtu pietiekošs dalībai iepirkumā. Iepirkuma komisija, pēc tirgus izpētes noteikusi tehniskās prasības, kurām atbilst 3 - 5 pretendentu piedāvātie automobiļi. Jāpiebilst, ka Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju Asociācijas (tagad Auto asociācija) prezidenta A.Kulberga ieteikums seminārā [11]: sagatavot tehniskās prasības tā, lai tās atbilstu no 3 līdz 5 no tirgū piedāvātajiem automašīnu modeļiem, arī Auto asociācijas projektu vadītāja Z.Rone intervijā žurnālam IEPIRKUMI (Nr.2, 18.lpp.) pauda viedokli, ka godīga konkurence tiek nodrošināta tādā gadījumā, ja tehniskajai specifikācijai atbilst vismaz trīs Latvijā pieejami automobiļu modeļi. Saskaņā ar KNAB vadlīnijām [12] - būtu vēlams, ka piedalās vismaz trīs pretendenti. Jāpiebilst, ka iepriekš minētajā intervijā žurnālam IEPIRKUMI („AA Pavasara piedāvājums”19.lpp.) Auto asociācijas projektu vadītāja Z.Rone norādīja, ka aprīlī Auto asociācija plāno publicēt vadlīnijas iepirkumu veikšanai auto nozarē. Iepirkuma komisija vēlējās noskaidrot, vai solītās vadlīnijas ir sagatavotas. Taču 29.augustā komisija telefoniski noskaidroja, ka par vadlīniju sagatavošanas gaitu un termiņiem Z.Rone neko konkrētu nevar pateikt.

 


 

[1] 46.1pants „Īpaši noteikumi iepirkumiem autotransporta jomā”

[2] 05.04.2011. „Skaidrojumi par Publisko iepirkumu likuma 46.1 panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta piemērošanu, kā arī transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodikas piemērošanu iepirkumos”, 11.07.2011. skaidrojumi „Par iepirkumiem autotransporta jomā”, 29.03.2012. skaidrojumi seminārā „Īpašo noteikumu autotransporta jomā piemērošana” 14.,16.lpp.

[3] 11.07.2011. „Par iepirkumiem autotransporta jomā”.

[4] 2009.g.ada 3.aprīļa direktīva 2009/33/EK Par tīro un energoefektīvo automobiļu izmantošanas veicināšanu

[5]saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā ņemti vērā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte, preču kvalitāte, funkcionālais un estētiskais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem.

[6] D.Gaile, IUB metodiskie materiāli, seminārs 15.03.2011.

[7] 29.03.2012. semināra „Īpašo noteikumu autotransporta jomā piemērošana” materiāli, 25.lpp., A.Ūdre

[8] Auto asociācija, Automašīnu klasifikators LV 2013.g. (kopējā masa<3,5 t), Apstiprināts AA Padomes sēde 13.02.2013.

[9] 21.12.2010. Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika”

[10] 29.03.2012. semināra „Automašīnu iepirkumos biežāk konstatētās problēmas” materiāli, 15.lpp.;18.lpp. A.Kulbergs

[11] 29.03.2012. semināra „Automašīnu iepirkumos biežāk konstatētās problēmas” materiāli, A.Kulbergs, 30.lpp.

[12] „Vadlīnijas korupcijas un interešu konflikta risku mazināšanai, veicot mazos iepirkumus”, Rīga, 2009, 10.lpp.

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA