Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 13/11/2014

Nedēļa prokuratūrā 2014.gada 3.- 7.novembris

1) Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Tieslietu ministrijas un tiesu sistēmas darbinieku apbalvošanas pasākums, kura laikā tika pasniegti Ministru Kabineta Atzinības raksti, Tieslietu sistēmas Goda zīmes, kā arī Tieslietu ministrijas Atzinības raksti un Goda diplomi.

Ministru Kabineta Atzinības rakstu saņēma Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Māris Leja un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras virsprokurors Jurijs Besko.

Tieslietu sistēmas apbalvojumus saņēma pensionēts prokurors Pāvils Cvetkovs, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta prokurore Tamāra Saleniece, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurore Anna Burkāne, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurora vietniece Elga Jonikāne, Cēsu rajona prokuratūras virsprokurore Ingrīda Andersone un Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore Nataļja Isajeva.

 

2) Realizēta vērienīga tiesību aizsardzības iestāžu starptautiska mēroga operācija ar nosaukumu „Onymous”, kuras nolūks bija likvidēt nelegālu šaujamieroču un narkotisko vielu tirdzniecības tīklu. Operācijas laikā apcietinātas 17 personas, veiktas 13 kratīšanas, kuru laikā izņemtas dažādas materiālās vērtības vairāk nekā miljons ASV dolāru vērtībā. Operācijā iesaistītas 17 valstis, tostarp ASV, Apvienotā Karaliste un Šveice. Operācijas laikā sadarbību ar koordinācijas centru Latvijā nodrošināja Latvijas pārstāvis Eirojustā.

 

3) Augstākā tiesas Krimināllietu departaments apmierināja Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora protestu, kas iesniegts Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā. Augstākā tiesas Krimināllietu departaments grozīja spēkā esošu pirmās instances tiesas spriedumu, nosakot notiesātajam soda izciešanas termiņā ieskaitīt apcietinājumā pavadīto laiku ārvalstī.  

 

4) Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas prokurore piedalījās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā krimināllietas izskatīšanā apelācijas kārtībā. Krimināllietā vienam apsūdzētajam apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 153.panta pirmās daļas par personas nolaupīšanu, Krimināllikuma 183.panta otrās daļas par izspiešanu, kas saistīta ar vardarbību, Krimināllikuma 253.panta trešās daļas par narkotisko un psihotropo vielu glabāšanu, realizāciju un iegādi lielā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas par neatļautu šaujamieroča glabāšanu. Savukārt vēl divas personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 153.panta pirmās daļas un 183.panta otrās daļas - par izspiešanu, kas saistīta ar vardarbību. Apelācijas instances tiesa vienam apsūdzētajam galīgo sodu noteica brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, bet vēl diviem apsūdzētajiem tiesa sodu noteica brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem un vienu mēnesi.

 

5) Izskatot AS “Dobeles dzirnavnieks” iesniegumu par Siguldas tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts zemnieku saimniecības “Zemzari” ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process un pasludināts maksātnespējas process, un konstatējot būtiskus procesuālo tiesību pārkāpumus, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors 2014.gada 7.novembrī iesniedza protestu Augstākās tiesas Civillietu departamentam.

 

6)Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta prokurori piedalījās Eiropas Savienības Padomes ar sadarbību krimināllietās saistītu jautājumu darba grupā Briselē, Beļģijā, sniedzot konsultācijas Latvijas pārstāvniecībai jautājumā par Eiropas Prokuratūras biroja izveidi.

 

7) Ģenerālprokuratūras darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļa saņēmusi Latvijas Tiesnešu mācību centra pateicību par ieguldījumu ārvalstu tiesnešu izglītošanā par Latvijas tiesību sistēmu un prokuratūras darbu Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla (EJTN) programmas ietvaros.

 

8) Eiropas Komisijas īpašās programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros, Valsts policija īsteno projektu „Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus”. Saskaņā ar Valsts policijas un Ģenerālprokuratūras 2012.gada 3.oktobra Partnerības deklarāciju, Ģenerālprokuratūra ir viens no projekta partneriem, kas dalībai projektā kā eksperti ir deleģējusi Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurori, kura kopā ar kolēģiem no Valsts policijas, Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas no š.g. 5.-8.novembrim Amsterdamā, Nīderlandē piedalījās Latvijas un Nīderlandes ekspertu sanāksmē.

 

9) Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras prokurore sniedza atzinumu civillietas izskatīšanā, kurā tika izlemts uzņēmuma „NORDEKA” vadības pieteikums atzīt par nelikumīgu arodbiedrības pieteikto autobusu šoferu streiku.

 

10) Bauskas rajona prokurore Bauskas rajona tiesai nosūtīja krimināllietu personas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221.panta pirmās daļas par to, ka apsūdzētais nelikumīgi pārvadāja 2000 cigarešu paciņas (40 000 cigarešu), nodarot valstij zaudējumus 9512,14 EUR apmērā. Prokurore pieteikusi kompensācijas pieteikumu valsts interesēs.

 

11) Jelgavas prokuratūras prokurors uzturēja apsūdzību tiesā kriminālprocesā, kurā persona apsūdzēta par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bija par iemeslu cietušā nāvei. Tiesu debatēs prokurors lūdza tiesu sodīt apsūdzēto ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem.

 

12) Jelgavas prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu par Jelgavas pilsētā notikušajām zādzībām no neaizslēgtiem dzīvokļiem, kura apsūdzētas trīs nepilngadīgās personas. Diviem apsūdzētajiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, bet vienam – nodošana policijas uzraudzībā.

 

13) Jelgavas prokuratūras prokurori sniedza atzinumu divās civillietās, proti, civillietā par adopcijas apstiprināšanu, kā arī civillietā par pagaidu aizgādnības nodibināšanu  un tiesu psihiatriskās ekspertīzes nozīmēšanu.  

 

14) Statistikas rādītāji no 2014.gada 3.novembra līdz 7.novembrim

                             

Atpakaļ

INFORMĀCIJA