Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 11/10/2016

Projekta "Justīcija attīstībai" aktualitātes un mācību plāns

Projekta "Justīcija attīstībai" mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Plānojot projekta pasākumus, uzsvars tiek likts uz to profesionālo zināšanu pilnveidošanu, kas ir saistītas ar iekšējā tirgus atbilstošu, uz attīstību vērstu un tiesisko darbību.

Mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu un metodiku izstrāde, mācību organizēšana un īstenošana, ar mācībām saistīto rokasgrāmatu izstrāde, kā arī dalībnieku apmierinātības aptaujas ir daļa no projekta darbībām.

Lai identificētu sākotnējās mācību vajadzības, 2015.gada martā un aprīlī tika uzsākta mācību vajadzību apkopošana un izvērtēšana, proti, Tiesu administrācija nosūtīja sadarbības partneriem un citām iesaistītajām institūcijām vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju par nepieciešamajām mācību vajadzībām un pētījumiem.

Minētais apkopojums tika ņemts par pamatu, kad 2016.gada sākumā tika uzsāktas divpusējās konsultācijas ar katru no mērķa grupas institūcijām, kā arī institūcijām, kuras var dot pienesumu un ekspertīzi mācību saturam, lai izstrādātu Sākotnējo mācību, labākās prakses un stažēšanās saturisko, organizatorisko un kalendāro plānu.

Plāns ietver šādas sadaļas:
•Tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšana;
•Efektivitāte strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā;
•Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm.

Balstoties uz minētajiem apakšmērķiem, provizoriski ir identificētas 30 (trīsdesmit) mācību tēmas, kuru ietvaros ir izstrādājamas un identificētas apakštēmas, definējot kursu programmas un precizējot mērķauditoriju konkrētu kursu kontekstā. Uz plāna pamata izstrādājamas profesionālo kompetenču attīstīšanas programmas. Plānam ir indikatīvs raksturs un tas ir izmantojams kā informācijas avots iepirkuma priekšmeta realizācijā.

Plānotie un jau notikušie mācību pasākumi

 2016.gada 2.pusgadā notikušie un plānotie mācību pasākumi:                                                            

-     Tiešs nodoms kukuļošanā: interpretācijas problemātika krimināltiesībās 27.09.2016

-     Latvijas tiesu priekšsēdētāju un Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku konference “Turpmākie soļi tiesu namu reformas ieviešanā” 06.-07.10.2016

-       Tiesu priekšsēdētāju pieredzes apmaiņas vizīte uz Kanādu 22.-30.10.2016

-       Mediācijas ieviešana praksē 17.11.2016

-       Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi 02.12.2016.

-       Komerctiesību aktuālie jautājumi: korporatīvā pārvaldība 13.12.2016

Atpakaļ

INFORMĀCIJA