Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 01/03/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā par nekustamā īpašuma, kuram zemesgrāmatā reģistrēta atzīme par aresta uzlikšanu un vairāku kreditoru piedziņas atzīmes, atsavināšanu

Senāts 2021. gada 25. februārī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu lietā par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei.

2009. gadā starp divām privātpersonām tika noslēgts pirkuma līgums par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Pirkuma līgumā puses vienojās, ka visi strīdi, kas izriet no līguma, tiek risināti pēc prasītāja izvēles Eiropas tautas tiesību šķīrējtiesā vai pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ar Eiropas tautas tiesību šķīrējtiesas 2019. gada 3. janvāra spriedumu, pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, atzītas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Zemesgrāmatā nekustamajam īpašumam 2014. gada 10. jūlijā ierakstīta aresta atzīme un  vēlāk ierakstītas piedziņas atzīmes, bet pieteikumam izpildu raksta izsniegšanai pievienota zemesgrāmatu apliecības, kas izdota 2009. gada 29. septembrī,  fotokopija. Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša 2019. gada 18. marta lēmumu apmierināts prasītāja pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei un izsniegts izpildu raksts.

Senāts atzina, ka Tiesu informatīvajā sistēmā pieejamie dati liecināja par zemesgrāmatā nekustamajam īpašumam ierakstītajām atzīmēm, līdz ar to tiesai, izlemjot pieteikumu, vajadzēja izvērtēt, kādas tiesiskās sekas izraisa šādu atzīmju esība, vai tās nekavē īpašuma tiesību pārejas nostiprināšanu zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda un vai šāds nostiprinājums neskar to personu tiesības, kurām par labu atzīmes ierakstītas.

Ievērojot to, ka  pirmās instances tiesa, izlemjot jautājumu acīmredzami formāli, neveicot nepieciešamo kontroli pār šķīrējtiesas rīcību un neizvērtējot tos faktiskos apstākļus, kuriem ir būtiska nozīme tiesiska un pamatota lēmuma pieņemšanā, ir būtiski pārkāpusi Šķīrējtiesu likuma 5. panta un Civilprocesa likuma 536. panta pirmās daļas noteikumus, Senāts Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša 2019. gada 18. marta lēmumu atcēla un pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu nodeva jaunai izskatīšanai.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA