Latvijas Republikas Prokuratūra

Vakances

drukāt

Konkurss Eiropas deleģētā prokurora amata pretendentu atlasei

Latvijas Republikas Prokuratūra saskaņā ar Padomes 2017.gada 12.oktobra regulas (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 17.panta 1.punktu un Prokuratūras likuma 58.8 panta otrajā daļā noteikto, ka Eiropas deleģētā prokurora amata kandidātus izvirza ģenerālprokurors, ievērojot Eiropas deleģētā prokurora amata pretendentu konkursa nolikuma nosacījumus, izsludina konkursu Eiropas deleģētā prokurora amatam.
Eiropas deleģētā prokurora amata pretendents līdz 2020.gada 27.decembrim (ieskaitot) iesniedz šādus dokumentus:
1)    motivētu pieteikumu (tajā norādot arī savu tālruņa numuru un e-pasta adresi) latviešu un angļu valodā;
2)    parakstītu CV latviešu un angļu valodā atbilstoši Europass CV standarta formai;
3)    izglītību apliecinošus dokumentus;
4)    dokumentus, kas apliecina darba stāžu un ieņemtos prokurora vai tiesneša amatus;
5)    apliecinājumu par augstiem ētikas standartiem un godprātīgumu, tajā norādot arī Latvijas prokuroru ētikas kodeksa vai Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa pārkāpumus, disciplinārpārkāpumus, administratīvos pārkāpumus un citus likuma pārkāpumus, ja tādus pieļāvis laikā, kamēr ieņem prokurora vai tiesneša amatu, neatkarīgi no to saistības ar profesionālo pienākumu pildīšanu;
6)    citus dokumentus, ja pēc pretendenta ieskatiem tie ir būtiski, vērtējot viņa atbilstību šī nolikuma 12.punktā noteiktajām prasībām vai 16.punktā noteiktajiem kritērijiem.
Pretendents iesniedzamos dokumentus nosūta elektroniski uz e-pasta adresi gen@lrp.gov.lv un par to saņemšanu pretendentam tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasta paziņojums.
Eiropas deleģētā prokurora amata pretendentu konkursa nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts un norisinās konkurss prokuroriem un tiesnešiem, kuri pretendē uz Eiropas Prokuratūras Eiropas deleģētā prokurora amatu Latvijā. Eiropas deleģētā prokurora amata pretendentu atlasei ir izveidota konkursa komisija. Pretendentu atlase notiek konkursa komisijas sēdēs, divās kārtās.
Konkursa pirmā kārta notiek piecu darba dienu laikā pēc pretendentu pieteikšanās termiņa beigām.
Komisija pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentus un, vadoties pēc iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas, izvērtē pretendentu atbilstību šādām obligātajām prasībām:
1)    pretendents ir Latvijas Republikas Prokuratūras prokurors vai Latvijas Republikas tiesnesis;
2)    pretendenta neatkarība ir neapšaubāma;
3)    pretendentam ir nepieciešamā kvalifikācija un atbilstoša praktiskā pieredze saistībā ar Latvijas tiesību sistēmu;
4)    pretendents ir ieguvis augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra vai doktora grādu;
5)    pretendents ļoti labi pārvalda angļu valodu;
6)    pretendentam ir vismaz četru gadu darba pieredze prokurora vai tiesneša amatā;
7)    pretendents ir ar augstiem ētikas standartiem un godprātīgs;
8)    pretendentam ir praktiskā pieredze kriminālvajāšanā attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses, vai finanšu noziedzīgiem nodarījumiem;
9)    pretendentam ir nepieciešamās prasmes, lai strādātu ar pārrobežu noziedzīgiem nodarījumiem.
Konkursa otrā kārta uzsākama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc pirmās kārtas rezultātu paziņošanas.

Konkursa otrajā kārtā tiek vērtēta pretendenta atbilstība šādiem kritērijiem:
1)    ētikas standartu ievērošana un godprātīgums;
2)    praktiskā pieredze saistībā ar Latvijas tiesību sistēmu, kā arī praktiskā pieredze kriminālvajāšanā attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses, vai finanšu noziedzīgiem nodarījumiem;
3)    prasmes, lai strādātu ar pārrobežu noziedzīgiem nodarījumiem;
4)    izpratne par Eiropas Prokuratūru kā iestādi un Eiropas deleģētā prokurora lomu tajā;
5)    angļu valodas zināšanas (tostarp profesionālā terminoloģija).

Pēc konkursa otrās kārtas rezultātu apkopošanas komisijas priekšsēdētājs trīs darba dienu laikā iesniedz ģenerālprokuroram atzinumu par Eiropas deleģētā prokurora amata pretendentiem, atzinumā tos uzskaitot prioritārā secībā (sākot ar labāko pretendentu). Atzinumā neuzskaita pretendentus, kuri netika virzīti konkursa otrajai kārtai.

Ievērojot komisijas atzinumu, ģenerālprokurors virza Eiropas Prokuratūrai četrus Eiropas deleģētā prokurora amata kandidātus, kurus pēc Eiropas galvenā prokurora priekšlikuma amatā ieceļ Eiropas Prokuratūras Kolēģija.

Kad ģenerālprokurors izvirzījis Eiropas deleģētā prokurora amata kandidātus, komisijas sekretārs pretendentiem, kuri tika pielaisti konkursa otrajai kārtai, uz viņu pieteikumos norādītajām e-pasta adresēm trīs darba dienu laikā nosūta paziņojumus par konkursa otrās kārtas rezultātiem un ģenerālprokurora lēmumu.


Atlases procesā tiek veikta personas datu apstrāde saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Informācija, kas sniedzama prokurora amata kandidātiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas  13. un 14.pantu, pieejama prokuratūras mājaslapā.
Personas datu apstrādes pārzinis: Latvijas Republikas prokuratūra, Kalpaka bulv. 6, Rīga, LV-1050.
Papildus informāciju par Jūsu datu apstrādi Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi Kristine.Brauna-Tursa@lrp.gov.lv.

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA